Data for: A Novel Morphology-Controlled Synthesis of Na+-doped Li- and Mn-rich Cathodes by the Self-assembly of Amphiphilic Spherical Micelles

Published: 18 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/rcs479trmp.1
Contributors:
Dong-Liang Peng, Lai-Sen Wang, Wei He, Yao Zhou, Qing Luo, Jin Yuan, Hongfei Zheng, Baihua Qu, Qingshui Xie, Zhiming Zheng, Qingfei Zhang, Pengfei Liu, Ben Liu

Description

Raw data and charts from the research process

Files

Categories

Energy Application

Licence