Data for: Can Carbon Flow Address the Relationships between Ecosystem Service and Human Well-Being Changes

Published: 3 May 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/rdyfwjb638.1
Contributors:
Xiaobin Dong,
Xue-Chao Wang,
He jie Wei,
Peng Zhang,
Weiguo Fan,
Zhicheng Gao,
Nachuan Lu,
Jiahui Ren,
Zihan Xu

Description

Calculation of ecosystem services and human well-being.

Files

Categories

Ecosystem Change

License