Data for: Can Carbon Flow Address the Relationships between Ecosystem Service and Human Well-Being Changes

Published: 3 May 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/rdyfwjb638.1
Contributors:
Xiaobin Dong, Xuechao Wang, He jie Wei, Peng Zhang, Weiguo Fan, Zhicheng Gao, Nachuan Lu, Jiahui Ren, Zihan Xu

Description

Calculation of ecosystem services and human well-being.

Files

Categories

Ecosystem Change

Licence