Species composition and biodiversity in the Yongjiang River basin and related environmental impact factors

Published: 2 April 2024| Version 2 | DOI: 10.17632/rfsn54zx47.2
Contributors:
Li Jiana, Wang Tao, Xilei Wang, Yan Luo, Xiaolong Dang, Xiaoteng Shen

Description

Species composition and biodiversity in the Yongjiang River basin and related environmental impact factors

Files

Institutions

Hohai University

Categories

Biodiversity

Licence