Annex 4. Miscel·lània il·lustrada de resultats aplegats i no o només parcialment recollits als catàlegs

Published: 28 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/rhjk8cx8tc.1
Contributor:
Teresa Garnatje

Description

Miscel·lània il·lustrada de resultats aplegats i no o només parcialment recollits als catàlegs

Files

Institutions

Instituto Botanico de Barcelona

Categories

Ethnobotany

Licence