Data for: C1-Symmetric tert-Butyl Substituted Pyridylamido Hafnium Complex for Ethylene, α-Olefin, and Styrene Polymerizations

Published: 25-04-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/rwkymcn8z2.1
Contributors:
Haiyang Gao,
Renwei Xu,
Wenqian Kang,
Lingzhi Wang,
Shenming Wang,
zhong liu,
Xiong Wang

Description

NMR spectra of ligand and Hf complex, 1H and 13C NMR of polymers and assignments and DSC curves of polymers

Files