Electron microscopic image

Published: 24 February 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/s2dm94z42t.1
Contributor:
Xianwen Zhang

Description

Electron microscopic image of ΔORF3-E mNG virion, raw data

Files