Data_Red-light Running Behavior of Takeaway E-cyclists

Published: 26-04-2020| Version 2 | DOI: 10.17632/s2jgpv8m9f.2
Contributors:
Xing Gao,
Hang Gao,
Jing Zhao

Description

Data of the red-light running behavior of takeaway E-cyclists and normal E-cyclists at intersections in Shanghai, China

Files