Data for: Drivers of domestic grain virtual water flow: A study for China

Published: 20 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/s4nmxpn2pw.1
Contributors:
Pute Wu,
w yb,
hang xu,
shikun Sun,
Yali Yin,
Jianfeng Song

Description

Data for: Drivers of domestic grain virtual water flow: A study for China

Files

Categories

Virtual Water

License