Data for: Drivers of domestic grain virtual water flow: A study for China

Published: 20 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/s4nmxpn2pw.1
Contributors:
Pute Wu, w yb, Hang Xu, shikun Sun, Yali Yin, Jianfeng Song

Description

Data for: Drivers of domestic grain virtual water flow: A study for China

Files

Categories

Virtual Water

Licence