Data for: Xiaoyaosan Improves Depressive-Like Behavior in Rats with Chronic Immobilization Stress through Modulation of the Gut Microbiota

Published: 26 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/s7n7f5wpyz.1
Contributors:
Huizheng Zhu, Wenzhi Hao, Xiaojuan Li, Qingyu Ma, Man-si Wu, Yuming Li, Jia-Xu Chen, Lijuan Deng, Yudan Liang

Description

Raw data on intestinal flora

Files

Categories

Medical Microbiology

Licence