Data for: Xiaoyaosan Improves Depressive-Like Behavior in Rats with Chronic Immobilization Stress through Modulation of the Gut Microbiota

Published: 26 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/s7n7f5wpyz.1
Contributors:
Huizheng Zhu,
Wenzhi Hao,
Xiaojuan Li,
Qingyu Ma,
Man-si Wu,
Yuming Li,
Jia-Xu Chen,
Lijuan Deng,
Yudan Liang

Description

Raw data on intestinal flora

Files

Categories

Medical Microbiology

License