همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی-سال1400-موسسه قانون یار

Published: 23 July 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/sbcfvkh6kx.1
Contributor:
موسسه قانون یار -مرجع پذیرش و چاپ مقالات علمی

Description

سومین همایش ملی مطالعات حقوقی، علوم قضایی پژوهش های اجتمـاعی توسط بنیاد علمی قانون یار با حمایت معنوی دانشگاه رهنورد (استان بلخ کشور افغانستان) و همچنین با حمایت معنوی جهاد دانشگاهی و مراکز معتبر علمی بین المللی در خرداد 1400 برگزار گردید و مقالات پذیرفته شده در همایش در تمام سایت ها و دیتابیس های معتبر بین المللی نمایه و درج گردید. اکثر محورهای همایش در راستای رشته حقوق می باشد و در این راستا از کلیه پژوهشگران و اساتید دعوت به عمل می آید جهت ارسال مقالات خود به این همایش، مقاله خود را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل phdsara@yahoo.com ارسال نمایند. یا از طریق واتس آپ به شماره 09100636002 ارسال نمایند. مسئول برگزاری این رویداد علمی و سردبیر علمی همایش آقای دکتر بهنام اسدی می باشد ((دبیرخانه مرکزی قانون یار 02166979519))

Files

Steps to reproduce

همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی-سال1400-موسسه قانون یار مسئول برگزاری همایش: دکتر بهنام اسدی

Institutions

Law Commission, Law Society of New Brunswick Libraries - Saint John Law Society Library, Lawrence County, Lawra Hospital, Lawrence and Co

Categories

Law, Administrative Law, Area of Law, Lawyer

License