Effects of air pollution on psoriasis in Wuhan, China: a time-series analysis

Published: 18 May 2022| Version 2 | DOI: 10.17632/sdgyjfdcn9.2
Contributors:
Jiajia Lan,
Qiuyi Huang,
Liu Yang,
Yan Li,
Jing Yang,
Liang Zhao,
Yuting Xia,
Xinyu Yu,
Juan Tao

Description

supplemental material

Files

Institutions

Wuhan Union Hospital

Categories

Dermatology

License