Effects of ambitient air pollution on psoriasis in Wuhan, China: a time-series analysis

Published: 19 May 2022| Version 3 | DOI: 10.17632/sdgyjfdcn9.3
Contributors:
Jiajia Lan, Qiuyi Huang, Liu Yang, Yan Li, Jing Yang, Liang Zhao, Yuting Xia, Xinyu Yu, Juan Tao

Description

supplemental material

Files

Institutions

Wuhan Union Hospital

Categories

Dermatology

Licence