השתק שיפוטי כעילת התערבות בהליכי בגץ - הערה בעקבות בגץ שיינפלד פורום עיוני משפט מח (תגוביות משפט) אוגוסט 2023

Published: 29 August 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/sgnv9yn4v3.1
Contributor:
Avishay Addad

Description

השתק שיפוטי נועד להגשים אינטרס צר, אך חשוב וחיוני לכל מערכת משפט חפצת חיים: הגנה על טוהר הליכי המשפט ואמון הציבור ברשות השופטת. ברשימה זו מבקש המחבר להציף את הקושי הכרוך בשימוש בהשתק שיפוטי כעילת התערבות עצמאית במעשי הרשות. בד בבד, טוען המחבר כי עובדות המקרה שנדונו בעניין שיינפלד (בג"ץ דרעי) אינן מקיימות את התנאים להחלת השתק שיפוטי, על פי תכליותיו והאופן בו יושם עד הנה.

Files

Categories

Law, Litigation, Administrative Law, Civil Law System, Law by Jurisdiction, Civil Procedure

Licence