Roseburia intestinalis sensitizes colorectal cancer to radiotherapy through the butyrate/OR51E1/ RALB axis

Published: 31 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/shfnpyxjwn.1
Contributors:
Jiali Dong, Bin Wang, Yunong Xiao, Jia Liu, Qi Wang, Huiwen Xiao, Yuxiao Jin, Zhihong Liu, Zhiyuan Chen, Yiliang Li, Saijun Fan, Yuan Li, Ming Cui

Description

All raw images of sections of Immunohistochemistry staining photomicrographs in our manuscript.

Files

Institutions

Chinese Academy of Medical Sciences Institute of Radiation Medicine

Categories

Immunohistochemistry

Licence