Data for: Natural attenuation of naphthalene along the river-bank infiltration zone of the Liao River,Shenyang, China

Published: 28 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/shhzvt3m9h.1
Contributors:
Yuyu Wan, Wei Xie, Menglong Li, Weihong Dong, Zhipeng Cao, Chuanlei Wen

Description

Research data of natural attenuation naphthalene along the river-bank infiltration zone of the Liao River,Shenyang, China.

Files

Categories

Groundwater Pollution, Natural Attenuation

Licence