Hairpin: A simple, beautiful and effective fixator of head dressing gauzes

Published: 1 April 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/shw8x4jbhy.1
Contributors:
Jun Zhang,
Yu Wang,
Wei Zhang,
Hongguang Lu

Description

Supplemental figures for Hairpin: A simple, beautiful and effective fixator of head dressing gauzes

Files

Categories

Dermatologic Surgery

License