Data for: Effects of dietary glycinin on the growth performance, digestion, intestinal morphology and bacterial community of juvenile turbot, Scophthalmus maximus L.

Published: 22 June 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/stcbgdyg8w.1
Contributors:
Yanjiao Zhang,
Jintao Liu,
Kangsen Mai,
Wei Xu,
Wenbing Zhang,
Yong-An Zhang,
Haibin Hu,
Qinghui Ai,
Yanxian Li,
pei Yang

Description

The OTU table giving the counts of bacterial taxa down to genus level among the different treatments.

Files