NPGPx-mediated adaptation to oxidative stress protects motor neuron from degeneration in aging by directly modulating O-GlcNAcase

Published: 6 October 2019| Version 4 | DOI: 10.17632/stxrv6x98g.4
Contributors:
Yung-Lin Hsieh,
Fang-Yi Su,
Li-Kai Tsai,
Chien-Chang Huang,
Yi-Ling Ko,
Li-Wen Su,
Kai-Yun Chen,
Hsiu-Ming Shih,
Chun-Mei Hu,
Wen-Hwa Lee

Description

Tiff files for Western blots

Files

Categories

Western Blot

License