Data for: Elevated tropospheric ozone alters soil carbon and nitrogen dynamics: A meta-analysis

Published: 17 January 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/t3yp29k3g6.1
Contributors:
Enzhu Hu,
Zhimin Ren,
Xiaoke Wang,
Hongxing Zhang,
Xiangyu Liu,
Weiwei Zhang

Description

Data for: Elevated tropospheric ozone alters soil carbon and nitrogen dynamics: A meta-analysis

Files

Categories

Soil Nitrogen Source, Climate Change, Soil Carbon

License