Data for: Vegetation succession and climate change during the early Pleistocene (2.2-1.8 Ma) in the Nihewan Basin, northern China

Published: 19 October 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/t6cfp69w92.1
Contributors:
Yuecong Li, Yong Wang, Gaihui Shen, Zhenqing Chi, Baoshuo Fan, Wensheng Zhang, Zhen Zhang, Guoqiang Ding

Description

Data of “Vegetation succession and climate change during the early Pleistocene (2.2-1.8 Ma) in the Nihewan Basin, northern China”

Files

Categories

Geography

Licence