Data for: Hydrothermal Alteration and Elemental Mass Changes of the Xiangyangping Uranium Deposit in the Miao’ershan Ore Field, South China

Published: 30 July 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/t7nr825gjb.1
Contributors:
Kaixing Wang, Xiaodong Liu, Qi Chen, Jiayong Pan, Chi-Da Yu, Jian Zhang

Description

Total data for the manuscript

Files

Categories

Database

Licence