Data for: Holocene relative sea-level changes in the Malay Peninsula

Published: 24 October 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/t82zgdcpfk.1
Contributors:
Yongqiang Zong, Guangqing Huang, Haixian Xiong, Yiying Sun, Hamlee bin Ismal, Zhuo Zheng, Kamaludin bin Hasan, Habibah binti Jamil, Cheuk-Yan Tam, Patrick P.C. Wu

Description

This file contains new and previously published sea-level index points from the Malay Peninsula.

Files

Categories

Sea Level Change

Licence