Data for: Holocene relative sea-level changes in the Malay Peninsula

Published: 24 October 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/t82zgdcpfk.1
Contributors:
Yongqiang Zong,
Guangqing Huang,
Haixian Xiong,
vivian sun,
Hamlee bin Ismal,
Zhuo Zheng,
Kamaludin bin Hasan,
Habibah binti Jamil,
Cheuk-Yan Tam,
Patrick P.C. Wu

Description

This file contains new and previously published sea-level index points from the Malay Peninsula.

Files

Categories

Sea Level Change

License