Mechanistic Insights into Nucleosomal H2B Monoubiquitylation Mediated by Yeast Bre1–Rad6 and Its Human Homolog RNF20-RNF40–hRAD6A. Deng et al

Published: 29 August 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/t8kbmdyjvr.1
Contributors:
Zhiheng Deng, Huasong Ai, Maoshen Sun, Zebin Tong, Yunxiang Du, Qian Qu, Liying Zhang, Ziyu Xu, Shixian Tao, Qiang Shi, Jia-Bin Li, Man Pan, Lei Liu

Description

Uncropped raw images of blots and gels

Files

Institutions

Soochow University, Tsinghua University, Shanghai Jiao Tong University

Categories

Epigenetics

Licence