Data for: Dynamic response of cylindrical explosion containment vessels subjected to internal blast loading

Published: 26-09-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/thbt522msy.1
Contributors:
Wenbin Gu,
Jianqing Liu,
Jinglin Xu,
Xin Liu,
Yunhao Hu,
Yangming Han

Description

Data for the dynamic elastic strain of cylindrical explosion containment vessel and the blast loading generated by the cylindrical charge at the center of the vessel

Files