Data for: HBOA ameliorates CCl4-incuded liver fibrosis through inhibiting TGF-β1/Smads, NF-κB and ERK signaling pathways

Published: 9 May 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/tmf7hh3x3r.1
Contributors:
xuemei sun, xiukun huang, xiugui wei, hongyuan wang, Xing Lin, xunshuai zhu, siyan mo, dandan wang, lin liu, shunyu LU, Jun Lin, facheng bai

Description

Original images of Western Blot

Files

Categories

Western Blot

Licence