Evolution of mechanical properties of organic-rich shale during thermal maturation

Published: 28 March 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/trd37y87gn.1
Contributors:
Jianfeng Wang, Dayong Liu, Jianfei Shi, Chao Yang, Yuke Liu, Wenmin Jiang, yongqiang xiong, ping'an peng

Description

Figure 7, 9, and 10 for this manuscript

Files

Institutions

Chinese Academy of Sciences

Categories

Maturation, Nanoindentation, Shale

Licence