Data for: Elevated tropospheric ozone alters soil carbon and nitrogen dynamics: A meta-analysis

Published: 16 September 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/tsgbj2536v.1
Contributors:
Enzhu Hu,
Zhimin Ren,
Xiaoke Wang,
Hongxing Zhang,
Xiangyu Liu,
Weiwei Zhang

Description

Detailed dataset for "Elevated tropospheric ozone alters soil carbon and nitrogen dynamics: A meta-analysis."

Files

Categories

Soil Nitrogen Source, Meta-Analysis, Soil Carbon, Denitrification, Nitrification, Microbial Biomass in Soil

License