Updated evidence regarding the association of elevated serum uric acid levels and psoriasis

Published: 23-07-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/twz44cn98m.1
Contributors:
Ying Zhang,
Liu Liu,
Xiaoying Sun,
Hongjin Li,
Yifei Wang,
Min Zhou,
Liang Hua,
Bin Li,
Xin Li

Description

Supplementary Figure Legends and Tables

Files