Dissociation of posture remapping and cognitive load in level-2 perspective-taking: Raw data of three experiments

Published: 09-04-2021| Version 1 | DOI: 10.17632/tx5h776cbs.1
Contributors:
Yei-Yu Yeh,
Chi-Chin Wang,
Shih-kuen Cheng,
Chui-De Chiu

Description

Yeh, Yei-Yu, Wang, Chi-Chin, Cheng, Shih-kuen, & Chiu, Chui-De. (in press). Dissociation of posture remapping and cognitive load in level-2 perspective-taking. Cognition.

Files