UE Wrocław

Published: 26 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/v522kxyjnj.1
Contributor:
Ewelina Popiel

Description

Streszczenie Podejmowanie decyzji jest procesem, który swój cel odnajduje w selekcji najlepszego rozstrzygnięcia. Obejmuje on zespół skorelowanych w sposób logiczny operacji myślowych i matematyczno-statystycznych. Prowadzą one do wykorzystania najlepszego wariantu. W aspekcie decyzji ekonomicznych oraz inżynierskich, z reguły stosowane są ilościowe miary korzyści, kosztów i zysków. Podejmowanie decyzji jest podstawowym warunkiem rozwiązywania większości problemów, występujących w przedsiębiorstwie. Summary Making decisions is a process that finds its purpose in the selection of the best solution. It includes a team of logically and mathematically-statistically correlated operations. They lead to the use of the best variant. In the aspect of economic and engineering decisions, quantitative measures of benefits, costs and profits are usually applied. Decision making is a basic condition for solving most of the problems that occur in the enterprise.

Files

Categories

Finance

Licence