Data for: Geochemical characteristics, genetic types and sources of natural gas in the Yingjisu Depression, Tarim Basin, China

Published: 22 October 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/vdfzy9xcf5.1
Contributors:
WENXUE HAN,
Weijiao Ma,
Xiaowan Tao,
Xiangchun Chang,
Shizhen Tao,
Lianhua Hou

Description

Geochemical parameters of natural gas and source rock evaluation.

Files

Categories

Natural Gas, Source Rock Properties

License