Data for: Geochemical characteristics, genetic types and sources of natural gas in the Yingjisu Depression, Tarim Basin, China

Published: 22 October 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/vdfzy9xcf5.1
Contributors:
WENXUE HAN, Weijiao Ma, Xiaowan Tao, Xiangchun Chang, Shizhen Tao, Lianhua Hou

Description

Geochemical parameters of natural gas and source rock evaluation.

Files

Categories

Natural Gas, Source Rock Properties

Licence