Data for: Phyllaciduloids A-D: four new cleistanthane diterpenoids from Phyllanthus acidus (L.) Skeels

Published: 4 January 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/vhxm8rhdf6.1
Contributors:
Ying-Jun Zhang,
Xiao-Hong Zheng,
Jing Yang,
Lv Jun-Jiang,
Hong-Tao Zhu,
Dong Wang,
Min Xu,
Chong-Ren Yang

Description

Supporting information

Files

Categories

Molecular Spectra

License