Data for: Phyllaciduloids A-D: four new cleistanthane diterpenoids from Phyllanthus acidus (L.) Skeels

Published: 4 January 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/vhxm8rhdf6.1
Contributors:
Ying-Jun Zhang, Xiao-Hong Zheng, Jing Yang, Lv Jun-Jiang, Hong-Tao Zhu, Dong Wang, Min Xu, Chong-Ren Yang

Description

Supporting information

Files

Categories

Molecular Spectra

Licence