Data for: Social capital and antenatal depression in Chinese primiparas: a cross-sectional survey

Published: 31 August 2017| Version 2 | DOI: 10.17632/vjfsmmsjwc.2
Contributors:
Lei Yang, Liangwen Xu, Xueni Zhang, Baodan Zhang, hao chen, Liu Huang, Weijue Wang, Atsushi Ogihara, Chi Zhou

Description

Data for social capital and antenatal depression among Chinese primiparas

Files

Categories

Antenatal Depression, Social Capital

Licence