XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ÖZBƏK ƏDƏBİYYATINDA CƏDİDİZM (ƏBDÜRRAUF FİTRƏTİN YARADICILIĞI ƏSASINDA)

Published: 29 November 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/vjswxz8bwh.1
Contributor:

Description

Kitabda XX əsrin əvvəlləri özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əbdürrauf Fitrətin yaradıcılığından bəhs olunmuşdur. Fitrətin cədidçi müasirləri, özbək dramaturgiyasının romançılığının yaranması, ədibin nəsr, dramaturgiya və poeziya yaradıcılığında cədid ideyalarının ifadəsi öyrənilmişdir. Monoqrafiya müəllifin 2013-cü ildə müdafiə etdiyi eyniadlı magistr dissertasiyasının əsasında nəşrə hazırlanmışdır.

Files

Categories

Turkey

Licence