Data for the evolution of internal solitary wave beneath ice keel in the Arctic Ocean

Published: 17-12-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/vt2f2b986v.1
Contributors:
Peiwen Zhang,
Zhenhua Xu,
Qun Li,
Jia You,
Baoshu Yin,
Robin Robertson,
Quanan Zheng

Description

Data for JGR Oceans submitted work "The evolution of internal solitary wave beneath ice keel in the Arctic Ocean"

Files