Data for: Seagrass colonization affect the vertical organization of microbial communities in sediment

Published: 21 October 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/w8p8jr95mn.1
Contributors:
Xiaoke Hu,
Pengyuan Liu,
Haikun Zhang,
Yanyu Sun,
Zenglei Song

Description

Environmental Data

Files

Categories

Environmental Data Warehouse

License