High Enrichment of Heavy Metals in Fine Particulate Matter through Dust Aerosol Generation

Published: 28 November 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/wpphf8rd33.1
Contributors:
Qianqian Gao, Shengqiang Zhu, kaili Zhou, Jinghao Zhai, Shaodong Chen, Qihuang Wang, Shurong Wang, Jin Han, Xiaohui Lu, Hong Chen, Liwu Zhang, Lin Wang, Zimeng Wang, , Qi Ying, Hongliang Zhang, Jianmin Chen, Xiaofei Wang

Description

This data supplies the concentration and enrichment factor of dust aerosols, as well as modeling data.

Files

Categories

Dust, Atmosphere Modelling

Licence