Data for: Emotional asymmetries in refractory medial temporal and frontal lobe epilepsy: their impact on predicting lateralization and localization of seizures.

Published: 11 April 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/wtngmrw2dw.1
Contributors:
Panayiotis Patrikelis, Stylianos Gatzonis, Damianos Sakas, Anastasia Verentzioti, Giuliana Lucci, Stefanos Korfias, Athanasia Alexoudi, Evangelia Liouta

Description

DATA SET

Files

Categories

Psychometrics

Licence