Data for: Emotional asymmetries in refractory medial temporal and frontal lobe epilepsy: their impact on predicting lateralization and localization of seizures.

Published: 11 April 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/wtngmrw2dw.1
Contributors:
Panayiotis Patrikelis,
Stylianos Gatzonis,
Damianos Sakas,
Anastasia Verentzioti,
Giuliana Lucci,
Stefanos Korfias,
ATHANASIA ALEXOUDI,
Evangelia Liouta

Description

DATA SET

Files

Categories

Psychometrics

License