Data for "Desilicification Rims of Zircon Xenocrysts Record the Timing of Kimberlite Emplacement" by Melnik A.E. et al.

Published: 28 July 2022| Version 2 | DOI: 10.17632/wx7cyc55r4.2
Contributors:
,
Qiuli Li,
Nester Korolev,
Jiao Li,
Xiao-Xiao Ling,
Yu Liu,
Guo-Qiang Tang,
Tatiana Zinger,
Qian Mao,
Shi-Tou Wu,
Jing-Yao Xu,
Xian-Hua Li

Description

This file contains Supplementary Tables S1-S6 for the publication "Desilicification Rims of Zircon Xenocrysts Record the Timing of Kimberlite Emplacement" (submitted to Journal of Geophysical Research: Solid Earth in March 2022). These include U-Pb-O SIMS, trace element LA-ICP-MS, and major element EPMA data for kimberlite-hosted xenocrystic zircons and their desilicification (i.e., baddeleyite) reaction rims.

Files

Categories

Petrology, Geochronology

License