Data for "Desilicification Rims of Zircon Xenocrysts Record the Timing of Kimberlite Emplacement" by Melnik A.E. et al.

Published: 28 July 2022| Version 2 | DOI: 10.17632/wx7cyc55r4.2
Contributors:
, Qiuli Li, Nester Korolev, Jiao Li, Xiao-Xiao Ling, Yu Liu, Guo-Qiang Tang, Tatiana Zinger, Qian Mao, Shi-Tou Wu, Jing-Yao Xu, Xian-Hua Li

Description

This file contains Supplementary Tables S1-S6 for the publication "Desilicification Rims of Zircon Xenocrysts Record the Timing of Kimberlite Emplacement" (submitted to Journal of Geophysical Research: Solid Earth in March 2022). These include U-Pb-O SIMS, trace element LA-ICP-MS, and major element EPMA data for kimberlite-hosted xenocrystic zircons and their desilicification (i.e., baddeleyite) reaction rims.

Files

Categories

Petrology, Geochronology

Licence