Data for: Discovery of Potent Proteolysis Targeting Chimera Degrader of IDO1

Published: 18 March 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/xgb72fhh6d.1
Contributors:
Yongmei Xie, Gong-Ping Liu, Wei Wang, Yuqin Yao, Xifei Yang, Yijie Wang, Tinghong Ye, Mingxing Hu, Dongping Yao, Bin Chen, Weilin Zhou

Description

Supplementary Information for Discovery of Potent Proteolysis Targeting Chimera Degrader of IDO1

Files

Categories

Proteolysis

Licence