Data for: Piceatannol prevents diabetic cardiomyopathy by alleviating inflammation and oxidative stress via modulation of the Nrf2/HO-1 and NF-κB pathways

Published: 20 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/xjy6grscrv.1
Contributors:
Rongzhou Wu,
Zhang Songyue,
Zhang Yi,
Li Hao,
Tingting Wu,
Rong Xing,
Wang Xuliang,
Ren Yue,
Yan Yaoyao,
Youyang Shi,
Chu Maoping

Description

Western blot

Files

Categories

Molecular Biology

License