Data for: Piceatannol prevents diabetic cardiomyopathy by alleviating inflammation and oxidative stress via modulation of the Nrf2/HO-1 and NF-κB pathways

Published: 20 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/xjy6grscrv.1
Contributors:
Rongzhou Wu, Zhang Songyue, Zhang Yi, Li Hao, Tingting Wu, Rong Xing, Wang Xuliang, Ren Yue, Yan Yaoyao, Youyang Shi, Chu Maoping

Description

Western blot

Files

Categories

Molecular Biology

Licence