Data for: Geology, geochronology and geochemistry of the Miocene Jiaoxi quartz-vein type W deposit in western Lhasa Terrane, Tibet: Implications for ore genesis

Published: 13-03-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/xk2cchx678.1
Contributors:
Liqiang Wang,
Jan Marten Huizenga,
M. Santosh,
Teng Gao,
Silun Zheng,
Juxing Tang,
Yu Hu,
Yong Wang

Description

Appendix data

Files