Data for: Is smaller worse? New insights about associations of PM1 and respiratory health in children

Published: 28-08-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/xr8mydvhyg.1
Contributors:
Guang-Hui Dong,
Shanshan Li,
Kang-Kang Liu,
Gongbo Chen,
Maija-Riitta Hirvonen,
Li-Wen Hu,
Mika Komppula,
Xiao-Wen Zeng,
Ari Leskinen,
Gayan Bowatte,
Michael Bloom,
Yuming Guo,
Joachim Heinrich,
Shyamali Dharmage,
Bo-Yi Yang,
Pasi Jalava,
Si-Quan Wang,
Mo Yang,
Shao Lin,
Chu Chu,
Wen Chen,
Iana Markevych,
Marjut Roponen,
Luke Knibbs

Description

Data for analysis of this manuscript

Files