Metabolic Datasets

Published: 02-03-2020| Version 3 | DOI: 10.17632/y4fn36tvy3.3
Contributors:
Fuya Zhao,
Jiayu Sun,
Baiqiang Lin,
feng jing,
Yang Liu,
Lei Zhao,
Xin Wu,
Rui Geng,
Lujia Liu,
Aidong Li,
Yunwei Wei

Description

The metabolic datasets in positive and negative patterns.

Files