Metabolic Datasets

Published: 2 March 2020| Version 3 | DOI: 10.17632/y4fn36tvy3.3
Contributors:
Fuya Zhao, Jiayu Sun, Baiqiang Lin, Jing Feng, Yang Liu, Lei Zhao, Xin Wu, Rui Geng, Lujia Liu, Aidong Li, Yunwei Wei

Description

The metabolic datasets in positive and negative patterns.

Files

Institutions

Harbin Medical University

Categories

Descriptive Statistics

Licence