Data for: The intra- and inter-annual responses of soil respiration to climate extremes in a semiarid grassland

Published: 4 August 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/y5bxkppfgg.1
Contributors:
Yanbin Hao, Ruyan Qian, Junfu Dong, Zhenzhen Zheng, Biao Zhang, Weijin Wang, Xiaoming Kang, Zhihong Xu, Yanfen Wang, Rongxiao Che, Xiaoyong CUI, Qinwei Ran, Linfeng Li, Cong Xu

Description

No.

Files

Categories

Grassland Vegetation, Permanent Grassland Soil

Licence